Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací chápu, zavřít

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem 6Bits společností REP Tisk spol. s r.o., ič 19010672 (dále jen poskytovatel nebo společnost) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti
a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Článek I.

Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek
a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě nebo online a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu
a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.

3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena. Souhlas lze vyjádřit také platbou nebo objednáním online na www.6bits.cz

4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/ zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat
v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Článek III

Nástup ubytování 

1. Před nástupem ubytování je host vyplnit online check-in. A to pravdivě a úplně. Nevyplnění, neúplnost nebo nepravdivost uvedených údajů je důvodem pro zánik smlouvy bez nároku na vrácení uhrazených záloh.

2.   Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

 

Článek IV

Platební podmínky

1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

2. Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo  ve lhůtě splatnosti
v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření,…atd)

Článek V.

Storno podmínky

1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Nebo na info@6bits.cz

3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

Do 14 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma

13-0 dny před očekávaným nástupem ubytování 100% ceny

4. Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování, magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.

5. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou). Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

Článek VI.

Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci lze poslat také elektronicky na info@6bits.cz

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky.

Článek VIII.

Jurisdikce

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek IX.

Vyšší moc

1. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek X.

Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil sám.

2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti popř. platby předem až do výše 100%.

3. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. bez omezení práva ubytování naúčtovat.

4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. 

5. Host bere na vědomí, žeotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně na pokoji a v areálu 6Bits včetně kolárny/lyžárny.

6. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených, je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo účtovat hostům částku dle provozního řádu.

7. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku na jeho náklady.

8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK, PLN nebo EUR. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

9. Provozovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta

10. Osobní věci, které si host zapomene v hostelu, budou hostovi zaslány na jeho náklady (na dobírku)

11. Domácí ani jiná zvířata nejsou povolena pod pokutou 8 500 Kč. Při porušení je hostovi s okamžitou platností ukončen pobyt bez nároku na vrácení peněz a dotyčný je povinen uhradit jakékoliv škody, ke kterým během pobytu došlo.

12. Check-in je od 14 hodin a je bezkontaktní. Check-out poskytujeme do 10 hodin a budeme vděční, když nám dáte vědět, až bude možno začít apartmán připravovat pro další hosty.

13. Celý areál 6bits je nekuřácký pod pokutou 8 500 Kč. Elektronické cigarety jsou povoleny ve venkovních prostorách.

14. V době od 22.0 do 7.00 hodin jsou ubytovaní klienti a hosté žádáni, aby dodržovali noční klid. I v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k sousedům a ostatním hostům.

15. Kola, kočárky, lyže a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v „kolárně/lyžárně“. Jedná se o budovu z šedých cihel na konci parkoviště. Každý je povinen vždy tento prostor po svém odchodu uzavřít, jelikož se jedná o společný prostor.

16. Nezletilé osoby musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody a úrazy způsobené dítětem.

17. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celém objektu, tak v přilehlém okolí. Při hrubém znečištění bude účtován poplatek ve výši 1 000 Kč.

18. Není dovoleno grilovat nebo jinak rozdělávat otevřený oheň v areálu 6bits.

19. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Zdraví ani život hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

20. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád a dobré mravy. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

  1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2023